Art. 64. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  64. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 27 w ust. 3 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych";
2)
w art. 67 w ust. 5 w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalną" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawową".