Art. 63. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  63. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 1:
a)
w pkt 27a w lit. c:
w tiret pierwszym wyrazy "zasadnicze zawodowe" zastępuje się wyrazami "zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe",
w tiret drugim wyrazy "zasadniczej szkoły zawodowej" zastępuje się wyrazami "zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia",
w tiret trzecim wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe",
b)
w pkt 35 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowej";
2)
w art. 8 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) coroczne określanie i ogłaszanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy, na podstawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b, oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, o której mowa w art. 12 ust. 6, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy;";

3)
w art. 12:
a)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego;",

w pkt 2 wyraz "ponadgimnazjalnego" zastępuje się wyrazami "ponadgimnazjalnego lub ponadpodstawowego",
b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, organizują rekrutacje młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy, prowadzą działalność edukacyjno-szkoleniową oraz w porozumieniu z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi szkoły kierują uczestników Ochotniczych Hufców Pracy do szkół i placówek, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.",

c)
w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub gimnazjum",
d)
w ust. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tej szkoły,";

4)
w art. 18c w ust. 2:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) działalność, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f, prowadzona przez organy określone w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, kierujące nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;",

b)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;"

5)
w art. 46 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.";

6)
w art. 53e ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wymiarze nieprzekraczającym 20% czasu programu.";

7)
w art. 55 w ust. 1 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowej";
8)
w art. 108 w ust. 1 pkt 55 otrzymuje brzmienie:

"55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;".