Art. 61. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  61. 

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588 i 1605) w art. 14 w ust. 13 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".