Art. 6. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  6. 

W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2016 r. poz. 1285) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "wyższej lub ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej";
2)
w art. 4:
a)
w ust. 3 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych",
b)
w ust. 4 wyrazy "gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazami "szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych".