Art. 58. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  58. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1047 i 1893) w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych".