Art. 57. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  57. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy;";

2)
w art. 15 w ust. 1:
a)
w pkt 1:
wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowej",
skreśla się wyrazy "lub gimnazjum",
b)
w pkt 2 użyty dwukrotnie wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się użytym wyrazem "ponadpodstawowej".