Art. 56. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  56. 

W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1811) w art. 21 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej, a do dnia 31 sierpnia 2023 r. także w szkole ponadgimnazjalnej - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej kończy 23 rok życia.".