Art. 55. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  55. 

W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 w ust. 2 w pkt 2 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe,";

2)
w art. 12:
a)
w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) w korpusie podoficerów zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;

3) w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.",

b)
w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) w korpusie podoficerów zawodowych - podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;

3) w korpusie szeregowych zawodowych - żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz posiada wykształcenie gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).";

3)
w art. 24 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;";

4)
w art. 29 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe";
5)
w art. 36 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) szeregowych zawodowych - posiadanie wykształcenia gimnazjalnego, zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego;

2) podoficerów zawodowych - posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego;".