Art. 54. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  54. 

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) w art. 37a w ust. 2 w pkt 1 oraz w art. 37b w ust. 3 wyrazy "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".