Art. 53. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  53. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003) użyte w art. 71 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g, w ust. 3 w pkt 1 oraz w ust. 4 w pkt 2, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy "szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa".