Art. 50. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  50. 

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 w ust. 2 w pkt 2:
a)
w lit. a wyrazy "zasadnicze zawodowe, średnie" zastępuje się wyrazami "zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe",
b)
w lit. c wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe",
c)
w lit. d wyrazy "podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe" zastępuje się wyrazami "podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe";
2)
w art. 7 w ust. 8 w pkt 2 wyrazy "średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze" zastępuje się wyrazami "średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze".