Art. 49. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  49. 

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, 1823, 1920, 1923, 1948 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 22 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "zasadnicze zawodowe" zastępuje się wyrazami "zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe";
2)
w art. 59 w ust. 4 w pkt 3 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".