Art. 46. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  46. 

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 95 w ust. 3 w pkt 8 i 9 wyrazy "średniego wykształcenia" zastępuje się wyrazami "wykształcenia średniego lub średniego branżowego";
2)
w art. 96 w ust. 2 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) kontroler ruchu lotniczego - ukończone 21 lat, oraz:

a) wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, albo

b) wykształcenie co najmniej średnie branżowe oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

10) praktykant - kontroler ruchu lotniczego - ukończone 18 lat, oraz:

a) wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, albo

b) wykształcenie co najmniej średnie branżowe oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;".