Art. 44. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  44. 

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 44 w pkt 5 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";
2)
w art. 134a w ust. 2 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych".