Art. 43. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  43. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 i 1689) w art. 84 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe".