Art. 41. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  41. 

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.) w art. 144 w ust. 2 wyrazy "szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych" zastępuje się wyrazami "szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych".