Art. 38. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  38. 

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. poz. 539, z 2003 r. poz. 2273 oraz z 2004 r. poz. 873) w art. 8 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "zasadnicze, średnie" zastępuje się wyrazami "zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe".