Art. 37. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  37. 

W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960 i 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 20:
a)
w ust. 1 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe",
b)
w ust. 2 i 3 wyrazy "wykształcenia średniego" zastępuje się wyrazami "wykształcenia średniego lub średniego branżowego";
2)
w art. 107a w ust. 2 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych";
3)
w art. 127a w ust. 1 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";
4)
w art. 139 w ust. 4 wyrazy "wykształcenia średniego" zastępuje się wyrazami "wykształcenia średniego lub średniego branżowego".