[Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Art. 363. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 363. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  363.  84 [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]

 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 5, art. 13a ust. 3, art. 16 ust. 6c, art. 20zh ust. 4, art. 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a i b, art. 22 ust. 2 pkt 2a, art. 22 ust. 2 pkt 2a w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 5, art. 22 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 7, art. 22 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 11, art. 22 ust. 2 pkt 12, art. 22 ust. 3, art. 22aga, art. 24 ust. 1, art. 29, art. 36 ust. 3, art. 36a ust. 12, art. 44, art. 44zb, art. 44zq, art. 44zzza, art. 44zzzv, art. 53 ust. 6, art. 55 ust. 6, art. 66 ust. 2, art. 66 ust. 3, art. 68a ust. 5, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 1 pkt 1, art. 71b ust. 7 pkt 2, art. 71b ust. 8, art. 71c ust. 2 oraz art. 94a ust. 6 ustawy zmienianej w art. 15 zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych albo do czasu zakończenia przeprowadzania egzaminu maturalnego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w art. 297 ust. 2 albo art. 302a ust. 1, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

84 Art. 363 zmieniony przez art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.