Art. 36. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  36. 

W ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 642 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 967) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 21c w ust. 1 w pkt 2 w lit. b w tiret drugim wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";
2)
w art. 21e w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".