Art. 35. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  35. 

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 oraz z 2016 r. poz. 1165, 1228 i 2255) w art. 22 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "wykształcenie średnie techniczne" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie techniczne lub średnie branżowe".