[Osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] - Art. 302a. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo... - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 302a. - [Osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  302a.  43 [Osoby przystępujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie]
1.  44
 Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., z uwzględnieniem art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przystępują:
1)
absolwenci dotychczasowych czteroletnich techników, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do zakończenia roku szkolnego 2024/2025;
2)
absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i absolwenci dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, o których mowa w art. 164 - do zakończenia roku szkolnego 2024/2025;
3)
absolwenci szkół policealnych, którzy realizowali podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do zakończenia roku szkolnego 2024/2025;
4)
osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do dnia 31 października 2025 r.;
5)
osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a ustawy zmienianej w art. 15 - do dnia 31 października 2025 r.
2.  45
 (uchylony).
43 Art. 302a dodany przez art. 87 pkt 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U.2017.2203) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 grudnia 2017 r.
44 Art. 302a ust. 1 zmieniony przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
45 Art. 302a ust. 2 uchylony przez art. 41 pkt 20 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.