Art. 3. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 191:
a)
w § 1 w pkt 1 wyraz "gimnazjum" zastępuje się wyrazami "ośmioletnią szkołę podstawową",
b)
w § 5:
w pkt 1 wyraz "gimnazjum" zastępuje się wyrazami "ośmioletniej szkoły podstawowej",
w pkt 3 wyraz "gimnazjum" zastępuje się wyrazami "ośmioletnią szkołę podstawową",
w pkt 4 wyraz "gimnazjum" zastępuje się wyrazami "ośmioletniej szkoły podstawowej";
2)
w art. 197 w § 2:
a)
w pkt 1 wyrazy "szkoły podstawowej i gimnazjum" zastępuje się wyrazami "ośmioletniej szkoły podstawowej",
b)
w pkt 2 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowej".