[Egzamin maturalny] - Art. 297. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 297. - [Egzamin maturalny] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  297.  [Egzamin maturalny]
1.  36
 (uchylony).
2.  37
 Egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, jest przeprowadzany dla:
1)
absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego - do roku szkolnego 2026/2027,
2)
absolwentów dotychczasowego czteroletniego technikum - do roku szkolnego 2027/2028,
3)
absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum - do roku szkolnego 2028/2029

- na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej w art. 15, z uwzględnieniem art. 127 i art. 127a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 20-26 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116), a także z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy - Prawo oświatowe w zakresie przeprowadzania tego egzaminu w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022.

3.  38
 (uchylony).
4.  39
 (uchylony).
36 Art. 297 uchylony przez art. 41 pkt 17 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.
37 Art. 297 ust. 2 zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
38 Art. 297 ust. 3 uchylony przez art. 41 pkt 17 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.
39 Art. 297 ust. 4 uchylony przez art. 41 pkt 17 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.