[Egzamin ósmoklasisty] - Art. 295. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. - Dz.U.2017.60 - OpenLEX

Art. 295. - [Egzamin ósmoklasisty] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  295.  [Egzamin ósmoklasisty]
1.  34
 (uchylony).
2. 
W latach szkolnych 2018/2019-2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1)
język polski;
2)
matematykę;
3)
język obcy nowożytny.
3.  35
 (uchylony).
4. 
Do egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3b ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
34 Art. 295 ust. 1 uchylony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
35 Art. 295 ust. 3 uchylony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.