Art. 29. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  29. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706) w art. 24 w pkt 4 wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe".