Art. 26. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  26. 

W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 wyraz "ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazem "ponadpodstawowych".