Art. 24. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  24. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 79a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";
2)
w art. 84 w ust. 2b w pkt 2 i 4 wyrazy "średnie wykształcenie techniczne" zastępuje się wyrazami "średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe,".