Art. 23. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  23. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) w art. 130:

1)
w § 1 skreśla się wyrazy "i gimnazjum" oraz wyraz "(ponadgimnazjalnym)";
2)
w § 3 skreśla się wyraz "(ponadgimnazjalnej)".