Art. 22. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  22. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330) w art. 32c:

1)
w ust. 8 i 9 wyrazy "wykształcenie średnie" zastępuje się wyrazami "wykształcenie średnie lub średnie branżowe";
2)
w ust. 10 wyrazy "średnie lub zasadnicze zawodowe" zastępuje się wyrazami "średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe".