Art. 212. - [Zmiana uchwały] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  212.  [Zmiana uchwały]

W przypadku dokonywania zmiany uchwały, o której mowa w art. 210, przepisy art. 206-210 stosuje się odpowiednio.