Art. 211. - [Ustalenie sieci szkół w przypadku niepodjęcia uchwały] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  211.  [Ustalenie sieci szkół w przypadku niepodjęcia uchwały]
1. 
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210, w terminie do dnia 31 marca 2017 r., uchwały podjęte na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracowuje i podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki będzie obowiązywał od dnia 1 września 2017 r., z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa.
3. 
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210, ustalenia obwodów lub zmiany obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne dokonuje się na rok szkolny 2018/2019 i lata następne.
4. 
W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 210, do przekształcenia dotychczasowego gimnazjum albo włączenia dotychczasowego gimnazjum do szkoły innego typu stosuje się przepisy art. 89 ustawy - Prawo oświatowe.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany uchwały podjętej na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 i lata następne stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.