Art. 21. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 oraz z 2016 r. poz. 1082) w art. 42 w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "wyższe lub średnie wykształcenie" zastępuje się wyrazami "wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie".