Art. 207. - [Podanie uchwały do publicznej wiadomości] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  207.  [Podanie uchwały do publicznej wiadomości]
1. 
Uchwała, o której mowa w art. 206 ust. 1, nie stanowi aktu prawa miejscowego.
2. 
Uchwałę, o której mowa w art. 206 ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub w widocznym miejscu w siedzibie urzędu jednostki samorządu terytorialnego.