Art. 205. - [Przeniesienie części uczniów do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  205.  [Przeniesienie części uczniów do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum]
1. 
Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.
2. 
Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, jest możliwe, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, przyjęcie niektórych uczniów tych oddziałów, do klasy IV, przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022.
4. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.
5. 
W latach szkolnych 2017/2018-2022/2023 jest możliwe przyjęcie uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub inny organ, w porozumieniu z organem prowadzącym tę szkołę, na wniosek rodziców tych uczniów. Wnioski mogą być składane w terminie określonym przez organ prowadzący szkołę, a w przypadku szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - organ wykonawczy tej jednostki. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023.
7. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego także w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawarł z tą osobą porozumienie.
8. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 4, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
9. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 5, organ prowadzący może postanowić o stosowaniu przepisów art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe.
10. 
Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018-2023/2024 nie zorganizowano oddziału danej klasy, a w przypadku szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum - w latach szkolnych 2017/2018-2025/2026, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:
1)
tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2)
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.

W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

11. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.