Art. 204. - [Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  204.  [Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018]
1. 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1) 11
 publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2)
publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.
2. 
Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe.
3.  12
 Przepis art. 154 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz oddziałów dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5-9 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.
4. 
Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.
5. 
W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2-4, przepisy art. 20wa ust. 5-9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.
11 Art. 204 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.949) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 maja 2017 r.
12 Art. 204 ust. 3 zmieniony przez art. 5 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.949) zmieniającej nin. ustawę z dniem 17 maja 2017 r.