Art. 202. - [Postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  202.  [Postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej]
1. 
Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 25 ustawy - Prawo oświatowe, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy:
1)
otrzymali promocję do klasy VII;
2)
uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. 
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2)
świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
3. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe. Przepis art. 131 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe stosuje się.
4. 
W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy ust. 1-3 stosuje się.
5. 
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo oświatowe.