Art. 2. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2138) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 32a w ust. 2 wyrazy "wykształceniem średnim" zastępuje się wyrazami "wykształceniem średnim lub średnim branżowym";
2)
użyty w art. 39 w ust. 1 w pkt 6, w art. 46 w ust. 3 w pkt 1, w art. 50 w ust. 2 oraz w art. 54 w ust. 1d w pkt 8, w różnej liczbie i przypadku, wyraz "ponadgimnazjalna" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "ponadpodstawowa";
3)
w art. 59b w ust. 6 w pkt 3 w lit. a oraz w art. 98a w ust. 4 w pkt 3 wyraz "gimnazjalne" zastępuje się wyrazami "gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej";
4)
w art. 59b w ust. 6 w pkt 3 w lit. b oraz w art. 98a w ust. 4 w pkt 2 wyraz "średnie" zastępuje się wyrazami "średnie lub średnie branżowe";
5)
w art. 76 w ust. 9 w pkt 1 wyraz "ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej";
6)
w art. 132e w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zwrot opłat związanych z nauką dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, jeżeli przebywają z żołnierzem za granicą;";

7)
w art. 166 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, podlegają obowiązkowi w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.".