Art. 197. - [Przekształcenie zespołu publicznych szkół prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w branżową szkołę I stopnia] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  197.  [Przekształcenie zespołu publicznych szkół prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w branżową szkołę I stopnia]
1. 
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej branżowej szkole I stopnia, zawierającej imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego publicznej branżowej szkoły I stopnia oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 196 ust. 1, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3. 
W przypadku publicznej branżowej szkoły I stopnia, o której mowa w art. 196 ust. 1, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepis art. 168 stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 167 ust. 3 stosuje się odpowiednio.