Art. 194. - [Przekształcenie zespołu publicznych szkół prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  194.  [Przekształcenie zespołu publicznych szkół prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie technikum]
1. 
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa odpowiednio w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, albo w art. 88 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia odpowiednio w publicznym czteroletnim liceum ogólnokształcącym albo publicznym pięcioletnim technikum, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego odpowiednio publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego albo publicznego pięcioletniego technikum oraz projekt statutów tych szkół, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 193 ust. 1 lub 2, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 28 lutego 2019 r.
3. 
W przypadku publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, o którym mowa w art. 193 ust. 1, oraz pięcioletniego technikum, o którym mowa w art. 193 ust. 2, prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepis art. 158 stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis art. 157 ust. 3 stosuje się odpowiednio.