Art. 192. - [Przekształcenie zespołu publicznych szkół prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w ośmioletnią szkołę podstawową] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  192.  [Przekształcenie zespołu publicznych szkół prowadzonego przez inny podmiot niż samorząd w ośmioletnią szkołę podstawową]
1. 
Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r., przedłoży organowi jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym:
1)
wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w publicznej ośmioletniej szkole podstawowej, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
2)
projekt aktu założycielskiego publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz projekt statutu tej szkoły, dostosowane do przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
3)
zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół publicznych.
2. 
Organ jednostki samorządu terytorialnego, który wydał zezwolenie, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, na wniosek osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, może postanowić o przedłużeniu terminu, o którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.
3. 
W przypadku publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 191 ust. 1, prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przepisy art. 119, art. 123, art. 124 i art. 137 stosuje się odpowiednio.
4. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepisy art. 120 ust. 3 i 4 oraz art. 127 stosuje się odpowiednio.