Art. 190. - [Słuchacze dotychczasowego gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który nie uzyskali promocji na semestr pierwszy kolejnej klasy i ukończyli 15 lub 16 lat] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  190.  [Słuchacze dotychczasowego gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, który nie uzyskali promocji na semestr pierwszy kolejnej klasy i ukończyli 15 lub 16 lat]

W przypadkach, o których mowa w art. 181 ust. 1, 2, 5, 8 i 9 oraz art. 188 ust. 1, 2, 5, 6, 9 i 10, słuchacz, który uczęszcza do szkoły dla dorosłych jako osoba, która ukończyła 15 albo 16 lat, i który nie otrzymał promocji na następny semestr, powtarza odpowiedni semestr szkoły dla dorosłych albo staje się słuchaczem odpowiedniego semestru odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych, której kształcenie obejmuje klasę VII i VIII, lub czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.