Art. 187. - [Postępowanie rekrutacyjne do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  187.  [Postępowanie rekrutacyjne do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych]
1. 
Na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
2. 
Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do klasy I:
1)
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, o którym mowa w art. 186, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum;
2)
czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
3. 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza się odrębnie dla kandydatów będących absolwentami:
1)
dotychczasowego gimnazjum, którzy są przyjmowani do klas, o których mowa w art. 186;
2)
ośmioletniej szkoły podstawowej.
4. 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2017/2018-2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20g ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 20k ust. 1 pkt 3, ust. 2-4 i 6, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z-20zf ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym oraz przepisy wydane na podstawie art. 367.
5. 
Do postępowania rekrutacyjnego do publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, stosuje się także odpowiednio przepisy art. 20wa ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym.
6. 
Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo oświatowe.