Art. 180. - [Likwidacja klas dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  180.  [Likwidacja klas dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych]
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych, a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. - z dniem 1 lutego 2018 r.
2. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum dla dorosłych, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., a w przypadku gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r. - do dnia 30 kwietnia 2020 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.
3. 
W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 do dotychczasowego gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. 
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy I dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.
5. 
Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy klasy I gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.