Art. 177. - [Likwidacja klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  177.  [Likwidacja klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych]
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych, w której kształcenie w klasie VI rozpoczęło się w lutym 2017 r. - z dniem 1 lutego 2018 r.
2. 
Czynności podjęte przed dniem 1 września 2016 r. na podstawie ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, w związku z przeprowadzanym postępowaniem rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 na semestr pierwszy klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, w którym kształcenie rozpoczyna się w lutym 2017 r., pozostają w mocy.
3. 
Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego na semestr pierwszy klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych.
4. 
Z dniem 1 września 2017 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.
5. 
Z dniem 1 lutego 2018 r. słuchacze, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończyli semestr drugi klasy VI dotychczasowej szkoły podstawowej dla dorosłych, stają się słuchaczami semestru pierwszego klasy VII szkoły podstawowej dla dorosłych.
6. 
Słuchacz klasy VI szkoły podstawowej dla dorosłych, który:
1)
rozpoczął naukę w semestrze pierwszym w tej szkole od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 2016/2017 nie ukończył tego semestru,
2)
rozpoczął naukę w semestrze drugim w tej szkole od września 2017 r. i który w roku szkolnym 2017/2018 nie ukończył tego semestru

- zostaje skreślony z listy słuchaczy.

7. 
Słuchacz, o którym mowa w ust. 6, może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.