Art. 174. - [Utworzenie szkoły policealnej] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  174.  [Utworzenie szkoły policealnej]
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła policealna staje się szkołą policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.
3. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.
4. 
Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły policealnej w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.