Art. 173. - [Utworzenie branżowej szkoły II stopnia] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  173.  [Utworzenie branżowej szkoły II stopnia]
1. 
Z dniem 1 września 2020 r. tworzy się branżową szkołę II stopnia, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do branżowej szkoły II stopnia przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021.