Art. 172. - [Utworzenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  172.  [Utworzenie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy]
1. 
Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi staje się szkołą specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe.
3. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe, zgodnie z ust. 2.
4. 
Uchwała, o której mowa w ust. 3, stanowi akt założycielski szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.