Art. 171. - [Zachowanie uprawnień szkoły publicznej przez dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadpodstawowe] - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  171.  [Zachowanie uprawnień szkoły publicznej przez dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadpodstawowe]

Niepubliczne licea ogólnokształcące, o których mowa w art. 146, niepubliczne technika, o których mowa w art. 152, i dotychczasowe niepubliczne zasadnicze szkoły zawodowe, o których mowa w art. 162, które odpowiednio przed dniem 1 września 2017 r. lub przed dniem 1 września 2019 r. uzyskały uprawnienia szkoły publicznej, zachowują te uprawnienia.