Art. 17. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.60

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  17. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z 2013 r. poz. 1421 i 1650, z 2014 r. poz. 1863 oraz z 2016 r. poz. 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4:
a)
w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej",
b)
w ust. 7 w pkt 1 wyrazy "szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazami "szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych";
2)
w art. 5:
a)
w ust. 1 wyrazy "gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej" zastępuje się wyrazami "szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej",
b)
w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych" zastępuje się wyrazami "szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych";
3)
art. 5a otrzymuje brzmienie:

"Art. 5a. W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.".